آزمایشگاه مقاومت خاک و ژئوتکنیک       

  1. مطالعات ژئوتکنیک و طراحی سازه نگهبان و دیواره حائل
  2. مطالعات و آزمایشات مختلف مکانیک خاک و ژئوتکنیک