آزمایشگاه تکنولوژی بتن

 • آزمایش تعیین مقاومت بتن تازه
  آزمایش تعیین مقاوم سازی بتن سخت شده
  آزمایشات مختلف بررسی مصالح سنگی درشت دانه و ریزدانه
  آزمایشات مختلف بررسی سیمان
  ارائه طرح اختلالات بتن های خاص
  مشاوره در زمینه طراحی بتن های خاص و ویژه
  استقرار آزمایشات مستقر در محل پروژه